اهداف معارف برای ۱۳۹9 هـ ش يا ۲۰۲۰ م

مطابق قانون اساسی افغانستان، اهداف انکشاف هزارۀ سوم میلادی ملل متحد یا  MDG، اهداف تعیین شدۀ  تعلیم و تربیه برای همه، وزارت معارف متعهد است تا اطمینان حاصل نمايد، که الی سال ۱۳۹9 تمام اطفال دارای سن مکتب، تعلیمات ابتدایی شان را به اتمام خواهند رسانید، طور خلاصه وزارت معارف اهداف ذیل را بدست خواهد آورد:

 • شمولیت خالص در مکاتب ابتدایی برای دختران و پسران به ۹۸٪ خواهد رسید. ۱۴ ملیون تن شاگرد به شمول ۶.۵ ملیون تن دختر در ۲۲۰۰۰ باب مکتب توسط ۴۸۶۰۰۰ تن معلم   (۵۰٪ زنان) تدریس خواهند شد.
 • تعداد طالب العلمان در موسسات تعلیمات اسلامی به ۴۷۰۰۰۰ تن خواهد رسید که در ۱۲۰۰ باب مدرسه توسط ۱۴۰۰۰ تن مدرس تدریس خواهند شد.
 • یک انستیتیوت ملی برای تهیۀ نصاب درسی فعال خواهد بود و یک سیت مکمل کتب درسی برای شاگردان سالانه قبل از آغاز سال تعلیمی توزیع خواهد شد.
 • حد اقل ۹۵٪ معلمین امتحان لیاقت را سپری خواهند نمود. تمامی معلمین حد اقل تعلیمات صنف ۱۴ را خواهند داشت.
 • ظرفیت های مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی افزایش خواهد یافت تا حد اقل ۱۲٪ فارغان تعلیمات اساسی را جذب نموده بتوانند. ۳۲۰۰۰۰ تن شاگرد توسط ۲۳۰۰۰ تن معلم مسلکی و متخصص در ۶۰۵ باب مکتب تخنیکی و مسلکی مشغول آموزش خواهند بود. سالانه ۲۰۰۰۰۰ تن بزرگسال در کورس های کوتاه مدت تخنیکی و مسلکی آموزش خواهند دید.
 • مؤسسات تحصیلات عالی نظر به نیازمندی ها عیار خواهند گردید تا متخصصین لازم در عرصه های مختلف را آموزش و عرضه بدارد. ۲۳۰۰۰۰ تن محصل الی سال 1399مشغول تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی خواهند بود.
 • میزان ملی سواد به ۷۵٪ افزایش خواهد یافت. یک ملیون تن بی سواد(۶۰٪ زنان) در ۴۰۰۰۰ کورس سواد آموزی سالانه توسط ۲۰۰۰۰ تن معلم آموزش خواهند یافت، تعداد مجموعی مردم یکه سواد می آموزند در سال 1399 به ۸ ملیون تن خواهد رسید.
 • ۱۰۰٪ مکاتب و پوهنتون ها تعمیر قابل استفاده و محیط درسی مناسب خواهند داشت.
 • سیستم تعلیم و تربیه بیشتر متوازن خواهد بود و تفاوت های موجود از نگاه جندر و مسایل منطقوی با استفاده از سیستم تخصیص و نظارت بودجه در ولایات نظر به نیازمندی به حد اقل کاهش خواهد یافت.
 • یک سیستم فعال نظارت و ارزیابی موجود خواهد بود و در تمامی سطوح تصامیم بر اساس آمار و ارقام دقیق اتخاذ خواهد شد.
 • مواد درسی و طرق رسانیدن آن مطابق اولویت های انکشافی کشور عیار خواهد شد.