پلان برای پنج سال آینده

اهداف ذکر شده در پلان ستراتیژیک وزارت های معارف و تحصیلات عالی غرض رسیدگی به چالش های موجود در سیستم معارف و قادر ساختن آن برای  نیل به اهداف انکشافی هزارۀ سوم میلادی ملل متحد و تعلیم و تربیه برای همه تعیین گردیده است. که شرح مختصر آن قرار ذیل میباشد:
 

تعلیمات عمومی و اسلامی
میزان شمولیت خالص در تعلیمات اساسی برای دختران و پسران از ۶۵٪ و ۴۰٪ به ترتیب به ۷۵٪ و ۶۰٪ افزایش خواهد یافت. ۱۰ ملیون طفل (۴۲٪ دختران) به شمول اطفال دارای نیازمندی های خاص  شامل مکاتب عمومی خواهند شد.
تعداد مکاتب عمومی به ۱۶۵۰۰ باب و تعداد معلمین به ۲۸۰۰۰۰ تن (۴۲٪ زنان) خواهد رسید.
شمولیت در مکاتب اسلامی به 200000 تن (۴۲٪ دختران) افزایش خواهد یافت و تعداد موسسات تعلیمات اسلامی وزارت معارف به ۱۰۰۰ باب و تعداد مدرسین آن به ۸۰۰۰ تن افزایش خواهد یافت.
تعداد مشمولين در مؤسسات تحصیلات عالی به ۱۱۵۰۰۰ تن(۳۵٪ دختران) افزایش خواهد یافت.

 

تهیه نصاب و تربیه معلم
نصاب درسی مطابق به نیازمندی های انکشافی کشور تهیه خواهد شد.
 تمامی شاگردان و معلمین مکاتب تعليمات عمومی و اسلامی دسترسی به  سیت کامل کتب درسی با کیفیت و رهنما های معلمین را خواهند یافت. بیشتر از ۲۱۰ ملیون کتاب و رهنمای معلمین چاپ و به دسترس مکاتب قرار خواهد گرفت. چهل فیصد از مکاتب با لابراتوار های ساینس و تکنالوژی معلوماتی مجهز خواهند شد.
حد اقل ۸۰٪ معلمین امتحان لیاقت را تکمیل خواهند نمود. تحصیلات و
شایسته گی ۶۰۰۰۰  تن معلم موجود به صنف ۱۴ در رشته های مربوطۀ شان ارتقا داده خواهد شد و پنجاه هزار فارغین لیسه ها (۴۵٪ دختران) از ولسوالی هایی که نیاز مبرم به داشتن معلمین مجرب دارند در مراکز تربیه معلم بحیث معلم تربیه خواهند شد. ۴۲ باب دارالمعلمین های موجود تقویه و تجهیز گردیده و تعداد مراکز حمایوی تربیه معلم در ولسوالی ها به 364 افزایش خواهد یافت.

 

تعلیمات تخنيكي و مسلکی

شمولیت به صنف دهم مکاتب تخنيكي و مسلکی از مجموع فارغین صنوف نهم به ۹٪ افزایش خواهد یافت. تعداد مجموعی شاگردان در مکاتب تعلیمات تخنيكي و مسلکی به ۱۵۰۰۰۰  تن(۳۰ فیصد اناث) افزایش خواهد یافت. تعداد مکاتب به ۵۰۸ باب توسعه خواهد یافت. بر علاوه براي  ۵۰۰۰۰۰ تن از جانب وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و  معلولین، زمينه تعلیمات حرفوي فراهم خواهد شد.  
 

سواد آموزی
میزان سواد از 26% (12% زنان،39% مردان)به 48% (43% زنان و 54% مردان) افزایش خواهد یافت. کورس های سواد آموزی برای 3.6 ملیون تن بزرگسال %۶۰ زنان) تدویر خواهد شد. نصاب درسی سواد آموزی مطابق به نیازمندی های هر گروه تنظیم خواهد شد تا مهارت های زندگی را برای شان بیاموزد و بیشتر از ۲۰۰۰۰ تن ملا امام به حیث معلمین سواد آموزی آموزش داده خواهند شد تا در ترویج سواد آموزی در سطح قریه جات سهم بگیرند.

 

ادارۀ معارف
حد اقل ۷۵٪ از مکاتب عمومی و موسسات تعلیمات اسلامی و مراکز تربیه معلم، و ۱۰۰٪ مکاتب تعلیمات مسلکی و حرفوی، پوهنتون ها و دفاتر اداره معارف دارای تعمیر و دیگر تجهیزات خواهند بود.
استخدام بر اساس شایسته گی و سیستم جدید رتب و معاشات برای تمامی کارمندان صورت خواهدگرفت که ارتقای آموزش و ارزیابی سالانه شامل آن خواهد بود.
یک سیستم اداره مالی بهتر در سطح مرکز و ولایات غرض بهبود بخشیدن نظارت مالی تأسیس خواهد شد.
سیستم نظارت و ارزیابی تقویت خواهد یافت و با استفاده از تکنالوژی معلوماتی به سطح ولایات گسترش داده خواهد شد تا در تصمیم گیری های آگاهانه و مثمر  کمک نماید.
استفاده از تکنالوژی معلوماتی غرض تقویه و بهبود تدریس، آموزش و اداره سیستم معارف ترویج و تسهیلات لازم آموزش کمپیوتر برای معلمین فراهم خواهد گردید.