حالا و باگذشت نه سال نظام معارف درکجا قرار دارد؟

از سال ۱۳۸۱ بدینسو سکتور معارف اصلاحات اساسی را دنبال و به دستاورد های چشمگیری نایل آمده است. برخی از پیشرفت ها و انکشافات عمده الی اخیر سال ۱۳۸۸ این وزارت ذیلاً تذکر می یابد:

 • افزایش هفت برابر در شمولیت شاگردان: بصورت مجموعی ۷ ملیون تن شاگرد در ۱۲۰۰۰ باب مکتب عمومی، ازجمله ۳۷٪  آن اناث، مصروف تعلیم هستند.
 • افزایش بیشتر از هشت برابر در تعداد معلمین: « یعنی امروز در نظام معارف به تعداد  ۱۷۰۰۰۰ تن معلم که ۳۰٪ آن اناث می باشند، مصروف خدمت هستند».
 • تعداد مدارس رسمی تعلیمات اسلامی به ۵۵۰ باب افزایش یافته و ۱۳۶۰۰۰ تن طالب در آن مصروف کسب علوم اسلامی اند که ۹٪ شان را طبقه اناث تشکیل میدهد.
 • اداره تعلیمات اسلامی از ریاست به سطح معینیت تعلیمات اسلامی ارتقا یافت و برای اولین بار در تاریخ کشور شاخة از جامعه ازهر(انستیتیوت علوم اسلامی الازهر) در کابل افتتاح و تدریجاً به شهر های بزرگ کشور توسعه خواهد یافت.
 • نصاب درسی ملی برای تمامی مکاتب عمومی و اسلامی تهیه شده. کتب جدید برای تعلیمات اساسی(۹-۱) تألیف، چاپ و توزیع گردیده، توقع میرود که تهیه و تألیف کتب درسی برای دوره ثانوی تعليمات عمومي در سال ۱۳۸۹ و  از تعلیمات اسلامی در سال۱۳۹۳ تکمیل گردد.
 • تعداد مراکز تربیه معلم از ۴ باب به ۴۲  باب افزایش یافته، حد اقل یک مرکز در هر ولایات با تسهیلات لیلیۀ ذکور و اناث که در آن ۴۲۰۰۰ تن (۳۸٪ زنان) مصروف تحصیل اند، فعال میباشد.
 • برعلاوه در سطح ولسوالی ها ۷۳ باب مرکز تربیه معلم در جوار مکاتب ایجاد گردیده تا در آن درجۀ تحصیلی معلمین مکاتب در برنامه های داخل خدمت ارتقاء یابد.
 • شمولیت در تعلیمات تخنيكي و مسلکی سیزده برابر افزایش یافته که به تعداد ۲۰۰۰۰ تن شاگرد (۱۶٪ اناث) در ۶۰ باب مکتب تعليمات تخنيكي و مسلکی مصروف تعليم هستند.
 • بیشتر از 95000 تن شاگرد (۲۷٪ اناث) در سال 1388 از صنف ۱۲ فارغ گردیده اند.
 • از سال ۱۳۸۱ بدینسو همه ساله بیشتر از ۲۵۰۰۰۰ تن (۶۲٪ اناث) یک دورۀ ۹ ماهه سواد آموزی را سپری نموده اند.
 • جهت تقویت اشتراک مردمی بمنظور بهبود کیفیت معارف، ۸۵۰۰ شورای مکاتب تأسیس گردیده و ۴۵۰۰ مکتب به کمک و سهم گیری فعال مردم محل اعمار گردیده است .
 • از جمله مکاتب یکه در سال های قبل از اثر مشکلات امنیتی  مسدود گردیده بود، ۲۲۰ باب آن در سال ۱۳۸۸ مجدداً بازگشایی گردیده که در آن بیشتر از دو صد هزار تن شاگرد مصروف فراگیری علم هستند.
 • اصلاحات و انکشاف اداره جریان دارد؛ مسایل مربوط به اداره، نظارت و ارزیابی تقویت میگردد. سیستم جدید رتب و معاشات که مشوق عمده برای ارتقای کیفیت و زمینه ساز بهبود معیشت بوده بشکل سریع در حال تطبیق میباشد که تا اکنون 70،000هزار تن معلم تحت این سیستم آمده و از امتیازات آن مستفید میگردند، راه اندازی و تطبیق این سیستم تغییرات لازم و افزایش مناسب در معاشات تمامی منسوبین بشمول معلمین را به بار می آورد.
 • به تعداد ۶۳۰۰۰ تن محصل در بیشتر از ۲۴ باب پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی  مصروف تحصیل هستند.