دیدگاه وزارت معارف

انکشاف سرمایۀ بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقدس اسلام، احترام به ارزش های ملی و حقوق بشر از طریق فراهم آوری زمینۀ دسترسی مساویانۀ همه اتباع كشور به تعلیم و تربیه با کیفیت غرض تمهید و تسهیم شان در انکشاف متوازن، رشد اقتصادی، صلح و امنیت در کشور.  


وزارت معارف تلاش دارد تا به این دیدگاه از طریق مجرای پیریزی پلان کامل  استراتیژیک پنج سالة معارف نایل آید، که هدف آن دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت و تطبیق مدیریت عالی در سیستم معارف می باشد.