برنامه چهارم: سوادآموزی

هدف کلی
فراهم سازي خدمات سواد آموزي براي افراد سن 15 به بالا جهت ارتقاي دانش و توانایی های بالقوه آنها تا بتوانند فعالانه نقش خويش را در اجتماع و جامعه وسيعتر ايفا نمايند.
اهداف برنامه 
•    افزایش میزان سواد افراد 15 ساله و بالاتر به 48% (43 فیصد اناث و 54 فیصد ذکور) تا سال 1393
•    آموزش حداقل سه ملیون و ششصد هزار بیسواد تا سال 1393
o    حداقل 60 فیصد سواد آموزان را اناث تشکیل می دهند.
o    تا سال 1393، حداقل 70 فیصد سواد آموزان، دوره های آموزشی را تکمیل مي کنند.
•    ارائه آموزشهای حرفوی به 360 هزار سواد آموز (یا 10% شاگردان سوادآموزی) تا سال 1393
•    بهبود نتایج پيشرفت تعليمي فارغان سواد آموزی از 50 به 80 فیصد در سال 1393
مطابق اهداف معاهده "تعلیم و تربیه برای همه" (EFA)،  میزان سواد باید تا سال 1394/2015 به میزان 50 فیصد افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف، وزارت از طریق برگزاری 140 هزار کورس سوادآموزی در سراسر کشور، 3.6 ملیون (از حدود 11 ملیون افراد بی سواد) را آموزش سواد خواهد داد. از آنجائیکه بخش اعظمی از سوادآموزان در مناطق روستایی زندگی می کنند، وزارت توجه خاصی را به این مناطق مبذول خواهد داشت. وزارت تلاش خواهد نمود با تشویق سهم گیری سکتور خصوصی، مردم محلي، نهادهای دیگر از جمله مساجد و علما و متنفذین محلی، سوادآموزان بیشتری را جذب نماید. از آنجائيكه ميزان سواد در ميان زنان بسيار پايين است (%13 زنان و %32 مردان) و به منظور افزايش مشاركت آنها در برنامه هاي سواد آموزي برنامه های آگاهی عامه تطبيق مي شود و تعداد معلمان اناث در برنامه هاي سواد آموزي افزايش خواهد يافت. همچنين وزارت در نظر دارد تا با فراهم سازي تشويقيه هاي ديگري مانند غذا، خدمات صحي و اعطاي بذر زراعتي مشاركت زنان را در در برنامه هاي سواد آموزي ترغيب كند.
نصاب برنامه های سوادآموزی انکشاف یافته است و کتابهای درسی و رهنمای معلم سوادآموزی چاپ و توزیع شده است. وزارت همواره  یک نصاب واحد را برای برنامه های سوادآموزی تطبیق خواهد نمود و از طریق انکشاف مواد درسی جدید تلاش خواهد نمود تا برنامه های سواد آموزی با زندگی روزمره سوادآموزان تناسب بیشتری داشته باشد و آنها بتوانند علاوه برآموختن سواد و حساب، مهارتهایی را بیاموزند که در زندگی آنها کاربرد داشته باشد. به همین ترتیب، مواد آموزشی براساس نیاز  گروه های خاص سواد آموزان از جمله زنان، دکانداران و زارعین تهیه خواهد شد.
وزارت پلان نموده است تا 2850 معلم سوادآموزی دائمی را استخدام نماید. به این ترتیب 11000 معلم قراردادی بايد استخدام شود تا وزارت بتواند به هدف خود یعنی فراهم آوری برنامه های سواد آموزی در 140 هزار کورس سواد آموزی در طول پنج سال آینده نائل آید. برای ارتقای کیفیت تدریس در کورس های سوادآموزی، یک ریاست تربیه معلم سواد آموزی در معینیت سود آموزی ایجاد شده است و وزارت پلان نموده است تا یک انستیتوت مستقل تربیه معلم سوادآموزی را تأسیس نماید. انکشاف یک دیتابیس و مکانیزم های مراقبت و ارزیابی از جمله اهداف دیگر این برنامه است که به موثریت و هدفمندی برنامه های سوادآموزی خواهد افزود.