برنامه سوم: تعلیمات تخنیکی و مسلکی

هدف کلی
فراهم نمودن تعلیمات تخنیکی و مسلکی مناسب و با کیفیت برای شاگردان اناث و ذکور تا مهارتهای مسلكي لازم را مطابق به معيار ها و استندرد هاي بازارهای کار کشور و منطقه كسب نمايند و بتوانند در انکشاف متوازن و عادلانه کشور نقش لازم را ایفا نمایند.
اهداف
•    دسترسی به تعلیمات تخنیکی و مسلکی از طریق توسعه انستیوت های تخنیکی منطقوی از 16 به 32، مکاتب تخنیکی ولایتی از 38 به 102، و ایجاد 364 مکتب تخنیکی در ولسوالی ها افزايش مي يابد.
•    افزایش جذب و تعلیم و تربیه شاگردان در تعلیمات تخنیکی و مسلکی از 19500 نفر در سال 1388 به 150 هزار تا سال 1393
o    افزایش شمولیت دختران در تعلیمات تخنیکی و مسلکی تا 30 فیصد تا سال 1393
o    افزایش شمولیت شاگردان دارای معلولیت در تعلیمات تخنیکی و مسلکی تا 1000 هزار تن تا سال 1393
•    انکشاف قابلیت های اساسی معلمان/استادان ذکور و اناث جهت بهبود کیفیت تدریس و آموزش و ارتقای نتایج پيشرفت تعليمي شاگردان
•    فراهم نمودن نصاب و مواد آموزشی عصری و باکیفیت جهت بهبود کیفیت تدریس و آموزش و ارتقای نتایج پيشرفت تعليمي شاگردان مطابق با ضرورت های بازار کار
•    تجهیز مکاتب و مراکز تخنیکی و مسلکی موجود بر اساس معیارهای عصری تعليمات تخنیکی و مسلكي 
•    ارتقای ظرفیت کارمندان تدریسی و اداری
به دلیل اهمیت ویژه ای که تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای وزارت معارف دارد، رياست تعلیمات تخنیکی و مسلکی به معینیت تبدیل شده است. سه ریاست در ذیل این معینیت قرار دارد: برنامه های تخنیکی و مسلکی، تربیه معلم تخنیکی و مسلکی و انکشاف نصاب تخنیکی ومسلکی.
وزارت معارف با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بازار کار تحقیقات انجام می دهند تا از تناسب رشته های تخنیکی و مسلکی با نیازهای بازار کار اطمینان حاصل نماید. همچنین، وزارت از ایجاد مراکز تخنیکی و مسلکی خصوصی نیز حمایت نموده و صنایع عمده کشور (مانند تجارت، معدن، ساختمان و سکتور تولیدی) را به ایجاد واحد های آموزشی و ارائه آموزش برای شاگردان صنوف 9 تشویق می نماید.
وزارت تلاش می کند که شمولیت دختران در تعلیمات تخنیکی و مسلکی را از طریق برنامه های آگاهی عامه، ارائه رشته های مناسب دختران و فراهم آوری تسهیلات اباته و اعاشه برای شاگردان مناطق دوردست  افزایش دهد.  
تا سال 1387، 51 مکتب تخنیکی و مسلکی در 22 ولایت کشور فعال بوده و انستیتوت ملی مديريت و اداره عامه (نیما) در کابل تأسیس شده است. به منظور بهبود دسترسی دختران و پسران به تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وزارت پلان نموده است تا در هر ولسوالی یک مکتب تخنیکی و مسلکی تأسیس نماید. همچنين، به منظور ارتقای کیفیت تعلیمات تخنيكي و مسلكي، کورسهای آموزشی کوتاه مدت و داخل خدمت در مورد روش تدریس برای معلمان تخنیکی و مسلکی افزایش خواهد یافت.
تجدید نظر و اصلاح پالیسی ها، مقرره ها و رهنمودها در قسمت تعلیمات تخنیکی و مسلکی، اصلاح مکانیزم های نظارت و گزارش دهی وانکشاف دیتابیس در برنامه تعليمات تخنیکی و مسلکی بخشي از استراتژی بهبود کیفیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی می باشد.