برنامه اول: تعلیمات عمومی و اسلامی

برنامه فرعی 1.1: تعلیمات عمومی
هدف کلی
 همه اطفال سن مکتب، بدون تبعیض و بطور متوازن در سراسر کشور به تعلیم و تربیه باکیفیت دسترسی خواهند داشت تا قابلیت های لازم برای زندگی سالم و موفق فردی، فامیلی، و اجتماعی و ادامه تحصيل در سطح تحصيلات عالي را بدست آورند.
اهداف
•    تا سال 1393، ميزان شمولیت شاگردان به 10 ملیون (8.7 ملیون در دوره اساسی، 1.3 ملیون در دوره متوسطه) افزایش مي يابد و زمينه دسترسی دختران، اطفال کوچی، و اطفال با نیازمندی های خاص به تعلیم و تربیه بهبود خواهد يافت.
•    تا سال 1393، به تعداد 4690 باب مکتب جدید تأسيس شده و توجه خاص به کاهش تفاوتهای ولایتی و مناطق شهر ور روستایی مبذول مي شود.
•    تا سال 1393، میزان ترک تعليم در مكاتب تعليمات عمومي به 3 فیصد و میزان تکرار به 11فیصد كاهش مي يابد.
•    تا سال 1393، محیط آموزشی مناسب در تمام مکاتب عمومی به منظور انکشاف ذهنی، فزیکی و روانی همه شاگردان فراهم مي شود.
•    تا سال 1393، مشارکت والدين و متنفذین محلي در اداره و مديريت مکتب از طریق تأسیس و آموزش شوراهای همه مکاتب تعلیمات عمومی تقويت مي شود.
•    تا سال 1393، سیستم نظارت مکاتب تعلیمات عمومی تقويت شده و همه ناظران تعليمات عمومي آموزش مي بينند.

در مقایسه با 2.3 ملیون در سال 1381، تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به 6.2 ملیون (حدود 36% دختران) افزایش یافته است. با اين حال، هنوز حدود 46% شاگردان سن مکتب به تعلیمات اساسی دسترسی ندارند. فراهم آوری تعلیمات رایگان و با کیفیت یکی از اهداف عمده وزارت معارف می باشد. بنابراین، وزارت پلان نموده است تا تعداد شاگردان را به 10 ملیون افزایش دهد – وزارت میزان شمولیت خالص پسران در دوره ابتدایی را از  65 به 75 فیصد و میزان شمولیت خالص دختران را از 40 به 60 فیصد در سال 1393 افزایش می دهد. به منظور دستیابی به این هدف، وزارت پلان نموده است تا 4690 مکتب جديد ابتدائی تأسیس و 3000 مکتب ابتدائي را به متوسطه ارتقا دهد. همچنين وزارت پلان نموده تا سال 1393، به تعداد 100 هزار معلم جدید استخدام نماید.
به منظور بهبود دسترسی به تعلیمات متوسطه، وزارت  در نظر دارد تا سال 1393، به تعداد 19 هزار معلم جدید برای دوره ثانوي استخدام و 2200 مکتب دوره متوسطه را به لیسه ارتقا دهد. وزارت پلان نموده است تا به منظور فراهم آوری تعلیم و تربیه برای اطفال کلان سالي که از تعلیم محروم مانده اند، 3200 مرکز آموزش سریع ایجاد نماید. همچنین، وزارت یک استراتژی آگاهي عامه در زمینه تعلیم و تربيه دختران اتخاذ می نماید تا شمولیت دختران را افزایش دهد. وزارت دسترسی اطفال کوچی و اطفال با نیازمندی های خاص را به تعلیم و تربیه افزایش خواهد داد.
علیرغم تطبیق برنامه های متعد داخل خدمت تربيه معلم، تدریس در صنف هاي درسي بیشتر به صورت طوطی وار و بر اساس روش های معلم محور صورت می گیرد. وزارت كوشش مي كند تا از طریق برنامه های داخل خدمت و قبل از خدمت، مهارت معلمان را برای استفاده از روشهای یادگیری فعال و شاگرد محور بهبود بخشد. همچنین وزارت در نظر دارد تا با تطبیق سیستم رتب و معاشات تعداد معلمان روستايي را افزايش داده و فارغ التحصیلان لایق تر و با انگیزه تر پوهنتون ها و دارالمعلمین ها را به حرفه معلمی جذب نماید.  
یکی از استراتژی های اصلي وزارت برای ارتقای کیفیت، اداره و امنیت مكاتب، ایجاد شوراهای مکتب می باشد. تا سال 1388، براي 8000 مکتب از مجموع 10998 مکتب شوراي مكتب ایجاد شده است. وزارت در نظر دارد تا شوراهای بیشتری را تأسیس و اعضای این شورا ها را آموزش دهد.

برنامه فرعی 2.1: تعلیمات اسلامی
هدف کلی
 نظام تعلیمات اسلامی به منظور تربیه قوای بشری دارای قابلیت های لازم برای تدریس، تبلیغ، امامت، ايفاي وظيفه در نهادهاي دولتی و غیر دولتی و خصوصی و ادامه تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی انكشاف و بهبود مي يابد.
اهداف
•    تا سال 1393، ميزان شموليت مدارس تعلیمات اسلامی تا 190 هزار افزايش مي يابد.
•    تا سال 1393، ميزان شموليت درصنف هاي سیزده و چهارده دارالعلوم ها تا 10 هزار نفر افرايش مي يابد.
•    تا سال 1393، ميزان شموليت اناث در مدارس و دارالعلوم ها تا 40 فیصد افزايش مي يابد.
•    تا سال 1393، سیستم نظارت تعلیمی از مدارس و دارالعلوم ها انكشاف و بهبود مي يابد.

نصاب تعليمي تعلیمات اسلامی كه شامل مضامين تعليمات اسلامي و تعليمات عمومي مانند از جمله ریاضیات، ساينس، اجتماعیات، دری و زبان انگلیسی مي باشد تحت بازنگري قرار دارد. افزون بر آن، نصاب جدید مطابق دو مذهب رسمی افغانستان (حنفی و جعفری) انكشاف يافته كه باعث بهبود کیفیت تعلیمات اسلامی در کشور می شود.
وزارت پلان نموده است تا تعداد مکاتب و شاگردان تعلیمات اسلامی را در سراسر كشور افزایش دهد. تعداد مؤسسات آموزشي تعليمات اسلامي تا سال 1387، به 511 در سراسر کشور رسيده و تعداد شاگردان تعلیمات اسلامی از 58 هزار در سال 1385 به 10600 در سال 1387 افزایش یافته است. در حال حاضر، فقط 5 فیصد شاگردان تعلیمات اسلامی را دختران تشکیل می دهند؛ وزارت پلان نموده است تا سال 1393 این رقم را به 40 فیصد افزایش دهد. این امر از طریق ایجاد 32 دارالعلوم اناث تا سال 1393 محقق خواهد شد.
تعداد مجموع اساتید تعلیمات اسلامی در سال 1387 به 4144 (از جمله 52 زن) افزایش یافته است اما هنوز تعداد معلمان مسلکی و با کیفیت پایین می باشد. بنابراین، وزارت پلان نموده است تا سال 1393، به تعداد 2830 معلم مسلکی را استخدام نماید.
شورای عالی تعلیمات اسلامی در سال 1386 تأسيس گرديد تا نظام تعلیمات اسلامی را بازنگری و اصلاح نموده و بر فعالیتهای آن نظارت داشته باشد. همچنین، وزارت در نظر دارد تا سال 1389، بورد تعلیمات اسلامی را تأسیس نمايد. اين بورد مسئول اجراي تحقیقات و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود كيفيت تعليمات اسلامي در سراسر كشور مي باشد.