مقررۀ مؤسسات تعلیمی خصوصی

مقررۀ مؤسسات تعلیمی خصوصی

از عموم هموطنان عزیز، موسسات تعلیمی خصوصی و ادارات ذیربط وزارت معارف تقاضا داریم تا برای هرچه بهتر شدن این مقرره نظریات شان را الی مدت ۱۵ روز از طریق ایمیل ذیل با ما شریک سازند. nas.kavir@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

طرزالعمل تطبيق مقررۀ مؤسسات تعليمی خصوصي

فصل اول
احكام عمومی


منظور
مادۀ اول:
این طرزالعمـــــــــــل به منظور تطبيق درست مقررۀ مؤسسات تعليمیو کورسهای آموزشی خصوصی وضع شده است.
هدف
مادۀ دوم:

اهداف اين طرزالعمل عبارت اند از:
1- كسب  شناسايی رسمی و قانونی مؤسسات تعليمی  و کورس های آموزشی خصوصي.
2- تنظيم و اداره مؤسسات تعليمی و کورسهای آموزشی خصوصی در پرتو مقررۀ مؤسسات تعلیمی خصوصی.
3- جلوگيری از فعالیت، وتأسیس هرنوع مؤسسه تعليمی یا کورس آموزشی، تخنیکی- مسلکی، حرفوی و هنری و سایر مؤسسات تعلیمی و کورس آموزشی غير ثبت شده .
4- تنظيم روابط شاگردان با مؤسسین، مدیران مسؤل  وکدر علمی واداری مؤسسات تعليمی  و کورسهای آموزشی خصوصی.
5- جلوگيری از تأسيس مؤسسات تعلیمی و کورسهای آموزشی خصوصی بدون کیفیت و فاقد معیار هائیکه در مقررۀ تعلیمات خصوصی مشخص شده است.

فصل دوم

تأسيس آمريت ثبت در مرکز ومديريت های ثبت در ریاست های معارف
تأ سيس آمريت مركزی و مديريت های محلی ثبت

مادۀ سوم:
1- وزارت معارف به منظور ثبت مؤسسات تعليمی مختلف خصوصی و کورسهای آموزشی، آمریت ثبت را در مرکزو مدیرت های ثبت رادر رياست های معارف ولايات با در نظر داشت امكانات تأسيس می نمايد.
2- دواير ثبت ولايتی در هر سه ماه ازاجراآت خود، رسماً به آمریت ثبت مركزی اطلاع ميدهند.

راپور دهی
مادۀ چهارم:

1: ادارۀ مركزی ثبت در هر شش ماه از تأسيس مؤسسات تعليمی در مركزو ولايات به معین تدريسی رسماً اطلاع میدهد.

2: آتشه های معارف يا نمايندگی های سياسی افغانستان درخارج از کشور، باید نقل اسناد و راپور اجراأت مؤسسات تعليمی خصوصی بيرون مرزی را با آمريت مركزی ثبت رسماً ارسال دارند.

3- آمريت مركزی ثبت مكلف است ديتابيس مؤسسات تعليمی را كه در مركز و ولايات تأسيس و ثبت ميشوند، ايجاد نمايد.

انواع مؤسسات تعلیمی
مادۀ پنجم:

(1) مؤسسۀ تعليمی خصوصی مشتمل است بر، تمام مؤسسات تعلیمی متوسطه (اساسي)، ثانوی، دارالمعلمین، مؤسسۀ عالی تعلیمی، مدرسه، دارلحفاظ، مراکزسواد آموزی و سواد حیاتی ، كورس های مختلف تعليمی ، تخنيكی – مسلكی ، حرفوی، هنری ، كورس های لسان ، كمپيوتروسايرمؤسسات تعلیمی و كورس های آموزشی ایکه كه از طرف مؤسسات و اشخاص داخلی ویا خارجی در افغانستان تأسيس ميشوند.
 (2) مؤسسات تعليمی و کورسهای آموزشی مرکزی یا ولایتی نمی توانند درمركزویا ولایات، قبل ازاخذ جوازرسمی از مرجع مربوطه، به فعالیت آغازنمايند، در صورت خلاف رفتاری، مطابق احوال و اندازۀ فعالیت مؤسسه یا کورس آموزشی جریمه نقدئی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند، می دازند.

تأسيس شعبات
مادۀ ششم:

تأسيس شعبات مؤسسات تعليمی و کورسهای آموزشی، تابع عين شرايط تأسيس مؤسسۀ تعلیمی یا کورس آموزشی اصلی ميباشند.

فصل سوم
مكلفيت ها
مکلفیت های آمریت ثبت مرکزی و مدیریت های ثبت ولایتی

مادۀ هفتم:

آمريت ثبت مركزی و مديريت های ثبت ولايتی مکلف به نظارت و مراقبت از تطبيق پلان و نصاب تعليمی معياری وزارت معارف درتمام مؤسسات تعلیمی و کورس های آموزشی می باشد. در صورتیکه مؤسسۀ تعلیمی یا کورس آموزشی مطابق نصاب تعلیمی معیاری وزارت معارف عمل نکند، در مرتبۀ اول برای متخطی اخطارداده می شود. اگر این خلاف ورزی تکرارمی شود، مطابق جزء اول ماده سی وششم مقررۀ تعلیمات خصوصی  جریمۀ نقدی می شوند . دوام خلاف رفتاری موجب میگردد تا مؤسسۀ تعلیمی یا کورس آموزشی مسدود گردد.

هیئت مراقبت
مادۀ هشتم:

آمريت مركزی ثبت و مديريت های ولايتی ثبت، مکلف اند غرض تطبيق مؤثر مقررۀ مؤسسات تعليمی خصوصی و این طرزالعمل، هيئت های مراقبت را غرض وارسی ازامور تدريسی و اداری مؤسسات تعلیمی و کورسهای آموزشی خصوصی در مركز و رياست های معارف ولايات تأسيس نمايد.

تاديه تضمین
مادۀ نهم:

1- اشخاص حقيقی و حكمی داخلی مطابق جزء (4) ماده چهاردهم مقررۀ مؤسسات تعليمی خصوصی ميتوانند ده فیصد تضمين عوايد سالانه را به شكل نقدی ، جنسی ، عقار، كريديت بانکی، اسناد بهادارو تضمين بانکی، دربانك مربوطه در حساب معينه به تضمين بگذارند و رسيد آنرا در مركز به آمريت ثبت مرکزی و در ولايات به مديريت های ثبت ولایتی  تسليم نموده ، رسيد اخذ نمايند.
2- اشخاص حقيقی و يا حكمی خارجی مكلف اند در هر شش ماه تضمين بانكی معادل ربع اول سالانۀ خود را به شكل پول نقد ، اشيای منقول يا كرديدت، اسناد بهادار و تضمين بانکی در حساب معینه به تضمین گذاشته و سند بانكی را در مركز به آمريت ثبت مرکزی و در ولايات به مديريت های ثبت ولایتی تسليم نموده رسيد اخذ نمايد.
(2) مؤسسات تعلیمی و کورسها ئیکه به مساعدت افراد حقیقی وحکمی داخلی و خارجی بدون اخذ فیس از شاگردان، مطابق احکام مقررۀ تعلیمات خصوصی تأسیس می شوند و جواز فعالیت را در مرکز یاولایات حاصل می نمایند، از پرداخت تضمینی که در جزء (4) و (5) مادۀ (14) مقررۀ تعلیمات خصوصی مشخص شده و مالیات برعایدات تا زمانی معاف می باشند که از شاگردان فیس اخذ نمی کنند.
(3) مؤسسات تعلیمی فقرۀ (2) این ماده مکلف اند، حد اقل برای یک سال تعلیمی به خدمات تعلیمی، تخنیکی-مسلکی، حرفوی و هنری یا کورسهای قصیرالمدت آموزشی، تا زمانی از پرداخت تضمین معاف اند که از شاگردان فیس اخذ نمی دارند.  
 (4) مؤسس حق ندارد وجه تضمينی را از بانک بدون موافقه آمريت ثبت در مركز و مديريت های ثبت در ولايات خارج سازند.

اخذ موافقه قبلی در مورد تغيير
مادۀ دهم:

مؤسسات تعليمی و کورسهای آموزشی مكلف اند هر تغييریرا كه در طرز العمل ها، پروگرام های تعليمی و تربيتی ارتقاء مؤسسه از يك دوره تعليمی به دوره ديگرتعلیمی، بدون اخذ موافقۀ قبلی آمريت ثبت مركزی  و رياست های معارف در ولايات اقدام كند.

فصل چهارم
احكام متفرقه

لایحۀ اخذ حق الاجرت
مادۀ یازدهم:

مؤسسین یا مدير مسؤل مؤسسات تعليمی خصوصی یا مؤسسین کورسهای آموزشی در داخل  یا خارج كشور، مکلف اند در هر سال تعلیمی، لايحه اخذ  فيس شان را به آمريت مركزی ثبت در وزارت معارف و مديريت ثبت ولايتی در ولايات رسماً تسلیم  یا ارسال نمايند.

تغيير مكان مؤسسه
مادۀ دوازدهم:

1- مؤسسات تعليمی خصوصی حق ندارند بدون اخذ موافقه قبلی آمريت ثبت در مركز و مديريت ثبت در ولايات مکان تعليمی ثبت شده را به محل ديگر انتقال دهند.
در صورتیکه مؤسسۀ تعليمی ویا کورس آموزشی قبل از اخذ جواز، مکان مؤسسه تعليمی یا کورس آموزشی را به محل ديگر انتقال نمايد، مطابق احوال ازیک هزار افغانی تا بیست هزار افغانی  جریمه نقدی می شوند.

2- هيچ مؤسسه تعليمی یا کورس آموزشی، حق ندارد بدون موافقه قبلی آمريت ثبت در مركز و مديريت ثبت در ولايات فيس شاگردان را در طول سال تعليمی افزايش دهند.

شورای مؤسسه تعليمی خصوصي
مادۀ سیزدهم:

مؤسسا ت تعليمی متوسط (اساسی)، ثانوی یا تعليمات عالی خصوصی مكلف اند مطابق طرزالعمل وزارت معارف، غرض بهبود امور اداری و رفع مشكلات تعليمی شاگردان شورای اولیای شگردان، معلمان ومردم محل را تأسیس نمايند. شورا باید دارای اهداف ذیل باشد.
1- سهم گیری فعال اولیای شگردان، معلمان و مردم محل در مراحل مختلف تعلیم و تربیه ، در جهت حل مشکل تعلیمی و تربیتی، در بهبود کیفیت تعلیم و تر بیه، در جلوگیری از تخلفات قانونی و تأدیبی شگردان، و منسوبین موسسه تعلیمی.

2- نظارت و مواظبت از تعلیم، اخلاق، تهذیب و برخورد های اجتماعی شگردان، معلمان و کدر اداری مؤسسمه تعلیمی.
3- حمایت از شاگردان ومنسوبین مؤسسۀ تعلیمی در برابرخشونت واعمال تخریبی در خانواده، داخل و خارج از مؤسسه تعلیمی ودادن راپوررسمی همچو تخلفات به مراجع قانونی.
4- ایجاد طرزالعمل برای تنظیم فعالیت های شورا.   
 
راپوردهي
مادۀ چهاردهم:

  مؤسسين مؤسسات تعليمی خصوصی یا کورسهای آموزشی  در مركز و يا ولايات كشور مكلف اند فورمه های عوايد ومصارف شانرا همه ساله ترتيب و به وزارت مالیه غرض تأدیه مالیات بر عایدات، رسماً اطلاع داده و یک کاپی آنرا به آمریت ثبت مرکزی و مدیریت ثبت ولایتی ً بفرستند.

تفتیش و مراقبت
مادۀ پانزدهم:

آمريت ثبت مركزی و مديريت های ثبت ولايتی مكلف اند در هر سه ماه مؤسسات تعليمی وکورسهای آموزشی  را  در ساحۀ صلاحيت شان تفتيش ومراقبت نموده و در صورتی كه مؤسسه تعليمی و کورس آموزشی  جواز تأسيس را از آمريت ثبت در مركز و مديريت های ثبت در ولايات حاصل نكرده باشند، در قدم اول معادل سه هزار افغانی باردوم مبلغ پنج هزار افغانی جريمه نقدی و در بار سوم مؤسسه تعليمی را مسدود نمايد.

فروش موسسۀ تعلیمی

مادۀ شانزدهم:

در صورتیکه مؤسس یا وکیل قانونی او مطابق احکام مقررۀ تعلیمات خصوصی، مؤسسه تعلیمی و یا کورس آموزشی را به فروش می رساند یا ملکیت آنرا به شخص دیگرانتقال میدهد، مؤسس جدید مکلف است مؤسسۀ تعلیمی یا کورس آموزشی را بنام خود ثبت وفیس ثبت را به حساب وزارت معارف در بانک تحویل نماید.

انفاذ
مادۀ هفدهم:
اين طرزالعمل بعد از امضای مقام ذيصلاح وزارت معارف نافذ ميگر