پلان های عملیاتی سال ۱۳۹۵

پلان عملیاتی ملی سال 1395

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسلامی

انکشاف نصاب تعلیمی

تربیه معلم

تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سواد آموزی

اداره تعلیم و تربیه

----------------------

پلان عملیاتی ولایتی سال 1395

تعلیمات عمومی

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل

تعلیمات اسلامی

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل

انکشاف نصاب تعلیمی

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل

تربیه معلم

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل

تعلیمات تخنیکی و مسلکی

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل

سواد آموزی

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل

اداره تعلیم و تربیه

ارزگان / بدخشان / بادغیس / بلخ / بامیان / بغلان / دایکندی / فراه / فاریاب / غزنی / غور / هلمند / هرات / جوزجان / شهر کابل / ولایت کابل / کندهار / کاپیسا / خوست / کنر / کندز / لغمان / لوگر / ننگرهار / نیمروز / نورستان / پکتیا / پکتیکا / پنجشیر / پروان / سمنگان / سرپل / تخار / وردک / زابل