گزارش ها

EMIS Data set - 1396

------------------------------------------------------

ګزارش پیشرفت اجراآت سالانه از تطبیق پلان عملیاتی برنامه ها - ۱۳۹۳

ګزارش پیشرفت اجراآت سالانه از تطبیق پلان عملیاتی برنامه ها - ۱۳۹۲

گزارش سال 1391 وزارت معارف

دستآوردهای سال 1391 نظام معارف کشور

گزارش سال 1390 وزارت معارف

چارچوب مشاھده و ارزیابي محیطی و اجتماعی

نظریات در ارتباط به مسایل مطروحه ګزارش نظارت جهانی تعلیم برای همه - سال ۲۰۱۱

گزارش سال 1387 وزارت معارف

گزارش سال 1388 وزارت معارف

گزارش سال 1389 وزارت معارف

------------------------------------------------------

گزارش ولایتی سال 1396

بدخشان-ارزگان-بادغیس-بامیان-بدخشان-بغلان-بلخ-پروان-پکتیا-پکتیکا

 

 

------------------------------------------------------

گزارش ولایتی سال 1393

بدخشان ||| بادغیس ||| بغلان ||| بلخ ||| بامیان ||| فراه ||| فاریاب ||| غزنی ||| غور ||| هلمند ||| هرات ||| جوزجان ||| شهر کابل ||| ولایت کابل ||| کندهار ||| کاپیسا ||| خوست ||| کنر ||| کندز ||| لغمان ||| لوګر ||| میدان وردک ||| ننګرهار ||| پکتیا ||| پکتیکا ||| پنجشیر ||| پروان ||| سمنګان ||| سرپل ||| تخار ||| ارزګان ||| زابل ||| نیمروز ||| نورستان ||| دایکندی

 

 

------------------------------------------------------

گزارش ولایتی سال 1392

بدخشان ||| بادغیس ||| بغلان ||| بلخ ||| بامیان ||| فراه ||| فاریاب ||| غزنی ||| غور ||| هلمند ||| هرات ||| جوزجان ||| شهر کابل ||| ولایت کابل ||| کندهار ||| کاپیسا ||| خوست ||| کنر ||| کندز ||| لغمان ||| لوګر ||| میدان وردک ||| ننګرهار ||| پکتیا ||| پکتیکا ||| پنجشیر ||| پروان ||| سمنګان ||| سرپل ||| تخار ||| ارزګان ||| زابل ||| نیمروز ||| نورستان ||| دایکندی

 

------------------------------------------------------

گزارش ولایتی سال 1391

 

بدخشان ||| بادغیس ||| بغلان ||| بلخ ||| بامیان ||| فراه ||| فاریاب ||| غزنی ||| غور ||| هلمند ||| هرات ||| جوزجان ||| شهر کابل ||| ولایت کابل ||| کندهار ||| کاپیسا ||| خوست ||| کنر ||| کندز ||| لغمان ||| لوګر ||| میدان وردک ||| ننګرهار ||| پکتیا ||| پکتیکا ||| پنجشیر ||| پروان ||| سمنګان ||| سرپل ||| تخار ||| ارزګان ||| زابل ||| نیمروز ||| نورستان ||| دایکندی

------------------------------------------------------

 

گزارش ولایتی سال 1390

بدخشان ||| بادغیس ||| بغلان ||| بلخ ||| بامیان ||| فراه ||| فاریاب ||| غزنی ||| غور ||| هلمند ||| هرات ||| جوزجان ||| شهر کابل ||| ولایت کابل ||| کندهار ||| کاپیسا ||| خوست ||| کنر ||| کندز ||| لغمان ||| لوګر ||| میدان وردک ||| ننګرهار ||| پکتیا ||| پکتیکا ||| پنجشیر ||| پروان ||| سمنګان ||| سرپل ||| تخار ||| ارزګان ||| زابل ||| نیمروز ||| نورستان ||| دایکندی