پلان میان مدت سه ساله از سال 1397 - 1399

بغلان

دایکندی

خدیر-سنگتخت-شهرستان-کجران-کیتی-مرکز-میرامور-ناوه میش

غور
کابل

استالف-بگرامی-چهاراسیاب-ده سبز-فرضه-گل دره-کل کان-خاک جبار-میربچه کوت-موسهی-پغمان-قره باغ-سروبی-شکردره

کنر

اسدآباد-اسمار-چپه دره-پلان مکمل-دانگام-دره پیج-غازی اباد-هسک کنر-مرواره-نرنگ-ناری-نورگل-سرکانو-سوکی-شیگل-وټه پور

قندهار

خوست

 کندز
لغمان
ننګرهار
نورستان
پکتیا
پکتیکا
لوگر
نیمروز
وردگ
پروان
پنجشیر
زابل
فراه
هلمند
کاپیسا