پلان های میان مدت ولایتی و ولسوالی

 
 
 
 
بلخ
 
پنجشیر
 
پروان
 
پکتیا
 
پکتیکا
 
تخار
 
جوزجان
 
خوست
 
سرپل
 
سمنگان
 
 
غزنی
 
 
کاپیسا
 
لوگر
 
میدان وردک
 
 
نورستان
 
نیمروز
 
هر ات