دیدار دکتر بلخی با والی نورستان و تاکید بر تقویت ظرفیت‌های معارف در این ولایت

وزارت معارف- کابل: بررسی چالش‌های معارف نورستان و ارائه راهکارهای مثبت در جهت تقویت ظرفیت‌های معارف در این ولایت، محور اساسی گفتگوی دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف و "حافظ عبدالقیوم" والی نورستان بود.
در این دیدار که در محل وزارت معارف انجام گرفت، دکتر "محمد میرویس بلخی" از توجه رهبری وزارت معارف به دسترسی متوازن ولایات به امکانات، تجهیزات و برنامه‌های معارف یاد کرد و خواستار تقویت همکاری مقام ولایت نورستان با معارف در راستای بهبود خدمات تعلیمی در این ولایت شد.
دکتر بلخی همچنین سفر به ولایات و پرهیز از تمرکز خدمات تعلیمی در کابل و توسعه آن به سراسر افغانستان را از اولویت‎های این وزارت در سال و دهه معارف توصیف کرد.
"حافط عبدالقیوم" والی نورستان نیز در جریان این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر دکتر بلخی به این ولایت و توجه به معارف در سراسر افغانستان از تعهد خود در جهت همکاری و نیل به اهداف عالیه تعلیم و تربیه در این ولایت با وزارت معارف خبر داد.
والی نورستان ضمن به اشتراک گذاری چالش‌های فرا راه معارف این ولایت با دکتر بلخی، خواستار توجه رهبری وزارت معارف در بخش اعمار، بازسازی و تجهیز مکاتب، توجه به وضعیت معاشات معلمین و همچنین حل مشکلات مرتبط با کمبود کتب درسی و معلمین مسلکی در نورستان شد.