دکتر بلخی به عیادت مولوی "عبدالسلام عابد" رئیس نصاب و ارزیابی معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف رفت

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف به عیادت مولوی "عبدالسلام عابد" رئیس نصاب و ارزیابی معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف که امروز مورد سوءقصد قرار گرفته بود، رفت.

دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف ساعتی پیش به عیادت مولوی "عبدالسلام عابد" امام مسجد عبدالرحمان و رئیس نصاب و ارزیابی معینیت تعلیمات اسلامی که از یک سوقصد جان سالم بدر برد در شفاخانه "الحیات" رفت.

در جریان این عیادت داکتران معالج مولوی عبدالسلام در مورد وضعیت صحی و چگونگی مداوای وی معلومات دادند.
دکتر بلخی به مسئولین شفاخانۀ تاکید کرد در قسمت تداوی مولوی عبدالسلام عابد از هیچگونه سعی و تلاشی دریغ ننمایند.
در حال حاضر وضعیت صحی عبدالسلام عابد مطلوب بوده و جای نگرانی نیست.

گفتنی است امروز رئیس نصاب و ارزیابی معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف با جایگذاری ماین مغناطیسی در موتر وی مورد سوءقصد قرار گرفت که وی از این حادثه جان سالم بدر برد.