تفاهمنامه همکاری میان "وزارت معارف" و "کمیسیون مستقل اصلاحات اداری" به امضا رسید

وزارت معارف- کابل: تفاهمنامه همکاری میان دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف و "نادر نادری" رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسید.
امضای این تفاهمنامه امروز در محل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به هدف بازنگری ساختارها و وظایف در وزارت معارف، ایجاد و فعالسازی سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری و ایجاد چهارچوب همکاری در زمینه تطبیق نتایج امتحانات جمعی وزارت معارف میان طرفین امضا و منعقد شد.
دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف در جریان امضای این یادداشت تفاهم از فصل جدید همکاری‌ها با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خبر داد.
دکتر بلخی در ادامه عنوان کرد که از میان 490هزار کارکنان خدمات ملکی 290 هزار نفر آنها ارتباط مستقیم با وزارت معارف دارند که هماهنگی و همکاری میان ما و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درراستای تطبیق این تفاهمنامه می‌تواند به اصلاحات و بازنگری ساختارها و بهبود معارف کمک کند.
رهبری وزارت معارف همچنین از اجرای طرحی مشترک با اداره مرکزی احصائیه و کمیسیون اصلاحات اداری برای ثبت بایومتریک اطلاعات مکاتب، شاگردان و معلمین در راستای مبارزه با مکاتب و معلمین خیالی خبر داد.
"نادر نادری" رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در جریان امضای این تفاهمنامه بر تعهد طرفین بر اجرایی ساختن این یادداشت تفاهم تاکید و از تلاش‌های وزارت معارف و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در جهت مدیریت منابع انسانی و کیفیت خدمات آموزشی خبر داد.