وزارت معارف 12،2 میلیون جلد کتاب را چاپ می نماید

سه شنبه، کابل: وزارت معارف افغانستان امروز قرارداد چاپ 12.2 میلیون جلد کتب درسی صنوف ابتدائیه را با یک کمپنی چاپی داخلی به امضأ رسانید.
دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست این وزارت می گوید که کتب در جریان چهار ماه چاپ و به مکاتب توزیع میگردد. به گفته وی، کتاب های یاد شده در نتیجه داوطلبی باز با کمپنی طباعتی بهیر قرار داد شده که شامل صنوف 1-6 بوده و در برابر مبلغ 382 میلیون و 183 هزار و 772 افغانی در ظرف چهار ماه چاپ خواهد شود. 
حسب قرارداد شرکت طباعتی بهیر مسئولیت دارد که در کنار چاپ، کتب یاد شده را به تمامی ولایات کشور نیز توزیع نماید.
سرپرست وزارت معارف می گوید که به منظور رفع مشکل کمبود کتب درسی برای پنج سال آینده کمک ۷۵ میلیون دالری ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) را به دست آورده که طبق برنامه مشخص به مصرف خواهد رسید.
موصوف افزودند که در آیندۀ نزدیک با استفاده از کمک یاد شده قرار داد چاپ و توزیع 37 میلیون جلد کتب نیز امضا خواهد شد. وی اطمینان داد که وزارت متبوعش متعهد است، با به کار گیری تمامی امکانات کتب درسی را برای عموم شاگردان تأمین کند. 
حاجی شیر باز کمین زاده رئیس شرکت طباعتی بهیر نیز تعهد سپرد که مطابق قرارداد، پروژه چاپ و توزیع کتب درسی وزارت معارف را به وقت و زمان معینۀ آن عملی می نماید.موصوف گفت که از تجربه های قبلی با وزارت معارف آموخته است که چاپ کتاب ها با کیفیت عالی صورت گرفته و به ولایات توزیع خواهد ګردید.
شایان ذکر است که وزارت معارف علی الرغم اینکه از سال 2004 تا اکنون مجموعاً حدود 229 میلیون جلد کتب درسی را به چاپ رسانیده است؛ اما نسبت جذب رو به افزایش واجدین شرایط در مکاتب در هر سال و کمبود بودیجه به این بخش باز هم مشکل کمبود کتب محسوس می باشد.