نظرخواهی عامه در مورد مسودۀ پالیسی تعلیم دختران

مسودۀ پالیسی تعلیم دختران از طرف معینیت تعلیمات عمومی به همکاری بخش انکشافی تعلیم دختران تسوید و در شورای علمی معارف مورد تدقیق قرار گرفته است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت بیست روز از تاريخ 11397/10/16 الی 1397/11/6 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

پالیسی تعلیم دختران