دکتر بلخی در دیدار با شورای منتخب معلمین بر رسیدگی به مشکلات آنها تعهد سپرد

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در دیدار با شورای منتخب معلمین وعده بررسی و رسیدگی به مشکلات معلمین و معارف را داد.
در این دیدار که 16 جدی در محل وزارت معارف انجام گرفت؛ دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف ضمن استماع وضعیت معلمین و چالش‌های آنها بر پیگیری و رفع این مشکلات تاکید ورزید.
رهبری وزارت معارف هم‌چنین ایجاد معارف معیاری، حل مشکلات معلمین، توجه بر بهبود خدمات تعلیمی و ساخت و بازسازی تعمیر مکاتب را از اولویت‌های مهم وزارت معارف دانست.
در ادامه "فضل احمد فضل" رئیس شورای منتخب معلمین نیز ضمن ابراز قدردانی از کارکرد مثبت رهبری وزارت معارف، وعده داد تا در قالب همکاری متقابل در جهت بهبود معارف تلاش کند.