تقدیر مشرانوجرگه از کارمندان ارشد وزارت معارف

وزارت معارف _ کابل: مشرانو جرگه شورای ملی کشور از فعالیت های رییس دفتر و شماری از مشاورین و کارمندان وزارت معارف تقدیر به عمل آورد.
مشرانو جرگهء شورای ملی امروز ضمن یادکرد نیک از کارکردهای دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، برای دکتر ذبیح الله فطرت رییس دفتر و شماری از اعضای بلند پایه وزارت معارف تقدیرنامه توزیع نمود.
محمد علم ایزدیار معاون مشرانو جرگه، فعالیت های اخیر وزارت معارف را در راستای بهبود کیفیت معارف و توسعه نظام آموزشی کشور ارزنده تلقی نموده برای رهبری وزارت معارف تمنای مؤفقیت کرد.
دکتر ذبیح الله فطرت رییس دفتر مقام وزارت معارف با ابراز سپاسگزاری از مشرانو جرگه، در مورد دستاوردهای اخیر وزارت معارف و کارهای بنیادینی که قرار است در دهه‌ای معارف برای بهبود و توسعه نظام آموزشی کشور انجام شود معلومات ارایه کرد.
دکتر ذبیح الله فطرت گفت:" در سال 1397 خورشیدی افزون بر کمیت روی بهبود کیفیت نظام آموزشی تمرکز صورت گرفت و تلاش شد تا معارف به نهادی مردم محور مبدل گردد.
رییس دفتر وزارت معارف از همکاری و توجه اعضای مجلسین شورای ملی برای گسترش تعلیم و تربیه در کشور ابراز قدردانی کرد.