مدیریت عمومی انکشاف و نظارت دارالمعلمین ها (ریاست تدریسی)

 وزارت/اداره      :  وزارت معارف

بخش                 : معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم – ریاست عمومی تربیه معلم

بست                 :  4

 تعداد                : 1

 موقعیت            : کابل (ریاست عمومی تربیه معلم)

 گزارش دهی به  : آمر قبل از خدمت

گزارشگیری از  :  اعضا  مسلکی

..............................................................................................................................

هدف(خلاصه) وظایف: همآهنگی فعالیت های اکادمیک تربیه معلم در مورد ارتقا ظرفیت استادان.

...........................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار وسالانه.
 2. مدیریت،رهبری، نظارت و ارزیابی اجراآت کارکنان مسلکی و اجراییوی تحت اثر.
 3. طرح پیشنهادی در مورد پیشبرد نظارت از دارالمعلمین ها جهت ارتقا کیفیت.
 4. هماهنگی فعالیت های  اکادمی تربیه معلم در مورد ارتقا ظرفیت استادان وتماس هفته وار با درالمعلمینها.
 5. رهنمایی و دادن مشوره های سودمند  به کارکنان تحت اثر جهت ارتقای ظرفیت کاری شان.
 6. رهنمایی و دادن مشوره های سودمند به کارکنان تحت اثر جهت ارتقای ظرفیت کاری شان.
 7. همکاری در فعالیت های تحقیق، نظارت ، ارزیابی و بررسی مربوط به  اموزش.
 8. تهیه نتایج مثمر و همکاری علمی، تخنیکی با استادان ، معلمین در رابطه به میتود تدریس مضمون.
 9. ایجاد اگاهی  میان کارمندان  ولایتی، ولسوالی و مرکز ریاست همچنان کارمندان ساحوی، موسسات غیر دولتی در  رابطه به اهداف مزید  انکشاف ونظارت دارالمعلمین ها
 10.  انجاد پلان مکمل دارالمعلمین ها منحیث ارگان تربیه معلم برای بهبود کیفیت تدریس و آموزش.
 11.  تامین ارتباط کاری بین دارالمعلمین های ولایتی و بخش های آن به سطح ولسوالی  ها درتمام ولایات.
 12. ترتیب و تنظیم  پلانهای  کاری واریه گذارشاز  اجراات انجام شده بطور ماهوار، ربعوار و سالانه به آمر مربوطه.
 13. ارایه طرح  های پیشنهادی  جهت بهبود امور کاری.
 14. همکاری درارزیابی ونظارت امور تدریسی واداری دارالمعلمین ها.
 15. اجرای سایر امور ذاتی در جهت کسب اهداف اداره.

..........................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات این بست در ماده (7)  و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1: درجه تحصیل

 داشتن سند تحصیلی حد اقل( لیسانس) با داشتن معیار های پیداگوژیک

2: تجارب لازمه ( نوع مدت و زمان تجربه)

داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.

آشنایی با کمپیوتر وزبان انگلیسی.

توانایی رهبری و کنترول اداره مربوط.

داشتن رتبه علمی.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند اسناد درخواستی خویش را از طریق ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af  اسال نمایند یا فورمه های درخواستی خویش به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.