اعضای مسلکی آموشهای کوتاه مدت

 

وزارت/اداره     : وزارت معارف

بخش               : معینیت انکشاف نصاب تعلیمی - ریاست عمومی تربیه معلم

بست              : 4

تعداد               :3

موقعیت           : کابل

گزارش دهی به :مدیریت عمومی آموزش های کوتاه مدت

گزارشگیری از : ندارد

کود نمبر         :569-06-00-27الی 571-06 -00-27

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:سهم گیری درتهیه مواد آموزشی وتدویر ترنیک ها ، تطبیق پروگرام ها ، ارزیابی ونظارت.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. کنترول از اجرای پلان های درسی ,عملی ومیتودیکی و کمک به استادان
 2. اجرای امور محوله در وقت وزمان معین در جهت کسب اهداف اداره به هدایت آمر مربوطه.
 3. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله.
 4. ترتیب وتنظیم پلا نهای کاری وارایه آن به آمر مربوطه بطور ماهوار ، ربعواروسالانه.
 5. ارائیه گزارش ازاجراات انجام شده بطور ماهوار ، ربعوار وسالانه به آمرمربوطه
 6. سهم گیری درتائید واصلاح مواد آموزشی ورساله های علمی استادان کادری دارالمعلمین.
 7. سهم گیر درارزیابی ونظارت امور تدریسی واداری دارالمعلمین ها
 8. سهم  گیری درتطبیق پروگرام های داخل خدمت رشد مسلکی معلمین مکاتب
 9. سهم گیر درتهیه مواد آموزشی وتدویرتریننک ها.
 10. اجرای سائرامور درجهت کسب اهداف ادراره.

................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ها (7) (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل (لیسانس) از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت وغیره)
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل)و لسان انگلیسی
 • توانائی در اداره ، کنترول و سازماندهی امور یومیه
 • داشتن رتبه علمی

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند اسناد درخواستی خویش را از طریق ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af  اسال نمایند یا فورمه های درخواستی خویش به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.