مدیریت عمومی امور متعلمین و شهادتنامه ها – امریت مدارس ثانوی

 

وزارت/اداره     : وزارت معارف

بخش               : معینیت تعلیمات اسلامی  - ریاست مدارس ثانوی و دارالحفاظ ها

بست              : 4

تعداد               :1

موقعیت           : کابل

گزارش دهی به :آمر مدارس ثانوی  

گزارشگیری از : مدیریت شهادتنامه ها و مدیریت امور متعلمین

کود نمبر         :27-00-03-099

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:تهیه و ترتیب پلان کاری کنترول و سازماندهی به منظور تنظیم امور ذاتی متعلمین (جمع آوری احصاییه متعلمین ثبت متعلمین در دفاتر مربوط، تطبیق جدول تنایج متعلمین، توزیع فورمه های شمولیت تنظیم و توزیع شهادتنامه ها به متعلمین مدراس ثانوی در مرکز و ولایات.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. تطبیق پلان کاری به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
 3. اتخاذ تصامیم جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
 4. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراآت کارکنان مسلکی و اجراییوی تحت اثر.
 5. کنترول از ثبت متعلمین در دفاتر مربوطه وسهمگیری در جمع آوری احصاییه متعلمین مدارس.
 6. مطالبه جداول نتایج ولست فارغان مدارس جهت ترتیب شهادتنامه ها .
 7. کنترول از تطبیق دوباره نمرات در شهادت نامه های اجرا شده و ارسال ان به مقام محترم وزارت غرض مهر وامضا.
 8. نظارت و کنترول از ثبت نمودن نمرات سه ساله جهت ترتیب شهادتنامه های پشتو دری و انگلیسی وترانسکریپت در کتاب مربوطه با نصب فوتو و دیگر معلومات.
 9. در صورت لزوم معرف شهادتنامه های متعلمین به وزارت امور خارجه غرض مهر وتایید.
 10. کنترول ونظارت از تصدیق فراغت متعلمین به مراجع مربوط.
 11. نظارت از ثبت شهادتنامه در کتاب اندراج و تحویلی مبلغ معین شهادتنامه به حساب وزارت معارف.
 12. نظارت از ترتیب واجرای شهاتنامه های مدارس مرکز و ولایات و ارسال شهاتنامه های سفید غرض خانه پری به مدارس ولایات.
 13. برنامه ریزی جهت جذب متعلمین در مداس مطابق پلان طرحه شده و توزیع فورمه های شمولیت متعلمین به مدارس.
 14. کنترول از اجرای امور شمولیت، تبدیلی، انفکاک، تعجیل و فراغت متعلمین مدارس مطابق لوایح، مقررات و طرز العمل های تعلیمات اسلامی.
 15. معرفی فارغان مدارس به پوهنتون ها جهت ادامه تحصیل.
 16. وارثی و تنظیم امور ذاتی متعلمین مدارس و تبدیلی متعلمین مطابق لوایح و مقررات.
 17. حفظ ومراقبت از سوابق تعلیمی متعلمین  مدارس و کنترول از ترتیب و تنظیم کتاب اساس برای جدیدالشمولان.
 18. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده میشود.
 19. ارایه گذارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار، ربعوار، وسالانه به مراجع مربوط.

................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ها (7) (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل (فوق بکلوریا ) از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت وغیره)
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل)و لسان انگلیسی
 • توانائی در اداره ، کنترول و سازماندهی امور یومیه
 • داشتن رتبه علمی

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند اسناد درخواستی خویش را از طریق ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af  اسال نمایند یا فورمه های درخواستی خویش به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.