اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیریت عمومی انکشاف و نظارت دارالمعلمین ها (ریاست تدریسی)
وزارت/اداره : وزارت معارف بخش : معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم – ریاست عمومی تربیه معلم بست : 4 تعداد : 1 موقعیت : کابل (ریاست عمومی تربیه معلم) گزارش دهی به : آمر قبل از...
Sep 04, 2018 Sep 14, 2018
اعضای مسلکی آموشهای کوتاه مدت
وزارت/اداره : وزارت معارف بخش : معینیت انکشاف نصاب تعلیمی - ریاست عمومی تربیه معلم بست : 4 تعداد :3 موقعیت : کابل گزارش دهی به :مدیریت عمومی آموزش های کوتاه مدت گزارشگیری از : ندارد کود...
Sep 04, 2018 Oct 14, 2018
مدیریت عمومی امور متعلمین و شهادتنامه ها – امریت مدارس ثانوی
وزارت/اداره : وزارت معارف بخش : معینیت تعلیمات اسلامی - ریاست مدارس ثانوی و دارالحفاظ ها بست : 4 تعداد :1 موقعیت : کابل گزارش دهی به :آمر مدارس ثانوی گزارشگیری از : مدیریت شهادتنامه ها و...
Sep 04, 2018 Sep 14, 2018