صحت عامه: کتاب‌های "تعلیمات زنده‌گی خانواده‌گی" به وزارت معارف سپرده شدند

منبع: رادیو آزادی
 
وزارت صحت عامه افغانستان کتاب‌های "تعلیمات زنده‌گی خانواده‌گی" را به وزارت معارف سپرد.
 
مهارت‌های زنده‌گی، کمک‌های اولیه، مواد مخدر، امراض ساری، بیولوژی انسان، صحت روانی، صحت باروری، واکسین، تغذی و حفظ‌الصحه از مسایل اند که در کتاب‌های تعلیمات خانواده‌گی گنجانیده شده‌است.
 
وزارت صحت عامه افغانستان بر اساس امضای تفاهمنامه با وزارت معارف کتاب‌های تعلیمات زنده‌گی خانواده‌گی را آماده ساخته و روز سه شنبه «۳۰ عقرب ۱۳۹۶» به مقامات این وزارت سپرد.
 
احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت هنگام تحویل‌دهی این کتاب‌ها گفت، با شامل ساختن این کتاب‌ها در نصاب تعلیمی وزارت معارف بهبود قابل ملاحظه‌ای در صحت خانواده‌ها به‌میان خواهد آمد.
 
او افزود:
 
"اطفال یک کتله بزرگ جامعه را تشکیل می‌دهند و صحتمندی آن‌ها برای ما حایز اهمیت است زیرا از یک طرف آن‌ها باید بتوانند دروس خویش را به‌طور احسن فرا گیرند و از طرف دیگر علاوه بر این‌که مواظب صحت و سلامتی خویش می‌باشند، می‌توانند موضوعات صحی را برای فامیل و جامعه انتقال دهند."
 
آقای نعیم همچنان گفت، بر اساس تفاهم با وزارت معارف این کُتب از صنف چهار الی صنف دوازده در مکاتب تدریس می‌شوند و به‌گفته وی ضامن سلامت خانواده خواهد بود.
 
این کتب به همکاری وزارت معارف و کمک مالی و تخنیکی اداره صندوق جمعیت ملل‌متحد از سوی وزارت صحت عامه افغانستان تهیه شده‌است.
 
معین پالیسی وزارت صحت عامه می‌گوید، پیش از این نیز موضوعات صحی به‌گونه پراگنده در مکاتب تدریس می‌شد، اما با تدریس این کتب سطح آگاهی متعلمین بلند رفته و آنان می‌توانند معلومات صحی‌شان را با خانواده‌ها و جامعه شریک سازند.