در ولایت لوگر برای حدود یک هزار از معلمین، نمرات زمین توزیع شد

محمد حلیم فدایی والی لوگر گفت که بر اساس حکم رئیس جمهور، شانزده جریب زمین را برای خانه های معلمین اختصاص داده‌اند.
محمد اکبر ستانکزی رئیس معارف لوگر، دیروز چهارشنبه در جریان توزیع نمرات به معلمین در ولسوالی محمد آغه به رادیو آزادی گفت:
" این شهرک در ساحه شش صد جریب زمین ساخته می‌شود. ۹۸۳ نمره رهایشی دارد. این نمره ها از چهار تا نه بسوه مساحت دارند."
رئیس معارف لوگر افزود، این نمره های زمین تنها برای معلمین ولسوالی محمد آغه توزیع خواهد شد.