چین بیش از سی و چهارملیون دالر را به معارف افغانستان به مصرف میرساند

منبع: آژانس خبری باختر

دولت چین به هزینه سی و چهارملیون وششصد هزار دالر امریکایی چندین ساختمان برای انستیتوت ملی تخنیکی و آموزش های حرفوی افغانستان اعمار میکند.
این ساختمان ها درمحوطه تخنیک ثانوی واقع کارته چهار درشهر کابل اعمار میشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، به همینظور تفاهمنامه ای امروز میان داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و قونسل سفارت چین درکابل به امضاء رسید.
وزیر معارف حین امضای تفاهمنامه گفت: با این کمک کشورچین دوساختمان درچهار منزل که در آنها شصت و پنج صنف درسی و درهر منزل این دوساختمان یک محراب مسجد نیز درنظر گرفته شده اعمارمیشود.
وی همچنان یاد آورشد که ساختمان دو خوابگاه نیز شامل این تفاهمنامه است که این ساختمان ها درسه طبقه ساخته میشود و گنجایش چهارصد و شانزده دختر و پسر را دارا خواهد بود.
وزیر معارف همچنان خاطر نشان کرد که ساختمان یک سالون مجالس ، یک ساختمان کتابخانه یک تعمیر اداری درسه منزل با تجهیزات ساختمان نیز شامل پروژه یاد شده میباشد.
همچنان قونسل سفارت چین درکابل گفت: این پروژه تاسه سال آینده به پایه اکمال میرسد وکشورش متعهد برای کمک بیشتر درعرصه معارف با افغانستان است .