کارگاه آزمایش تجربوی کتب درسی مدارس دینی پایان یافت

منبع: آژانس خبری باختر
 
کارگاه آزمایش تجربوی کتب درسی دوره ثانوی مدارس دینی کشور که چند قبل آغاز گردیده، دیروز پایان یافت .
به گزارش آژانس باختر: دراین مراسم داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیرمعارف، برگزاری این کارگاه آموزشی را در بهبود کیفیت تعلیمات اسلامی کشور مهم خوانده گفت : « وزارت معارف تلاش جدی نموده و می نماید تا سهولت های زیادی را در پیوند به عرضه تعلیمات اسلامی برای نوجوانان و جوانان تشنه به علم خود فراهم سازد که با ازدیاد مدارس و دارالعلوم های می توان به این مأمول دست یافت.»
وی خاطرنشان ساخت  که تعدادی از کشور های اسلامی وعده چاپ کتب دینی را سپرده اند که امید است عنقریب کتب مذکور ازجانب آنها چاپ و به دسترس طلبای مدارس این وزارت قرار گیرد.
گفتنی است که کتب حاضر قبلاً به همکاری مدرسین با تجربه و استادان مراکز علوم اسلامی وزارت معارف تألیف و تدوین شده که اینک تدریس آزمایشی آن در مدارس دینی کشور عملاً آغاز میگردد.