طرح مكاتب

بيننده هاى محترم ويب سايت! معلومات و نقشه هاى مربوط طراحى مكاتب در ویب سایت انګلیسی جابجا ګردیده است.

شما میتوانید تمام آنها را فقط با کلیک کردن در اینجا بدست بیآورید!

http://moe.afghanistan.af/en/Page/2006

در صورت داشتن هر نوع مشکل  با این نقشه ها با ریاست تعمیرات وزارت معارف تماس بګیرید.