پاليسى و برنامه ها

 • قانون معارف
 • مقرره هاى مكاتب خصوصى
  • مقرره حقوق وامتيازات اعضای علمی ومسلکی ریاست پلان وزارت معارف
  • طرح تدوین اساسنامهء انجمن اولیا و مربیان - وراهای حمایت از معارف ودفاع از معارف
  • طرزالعمل تطبيق مقررۀ مؤسسات تعليمی خصوصي
 • لايحه ها
  • لایحه وظایف ریاست پلان
  • لایحه تشکیل و وظایف شورا های حمایت از معارف
  • لایحه وظایف وصلاحیت های رئیس های مرکزی وزارت معارف
  • لوایح شمولیت و اخراج امتحانات شپی لیسه ها و دیپارتمنت ها
  • لایحه وظایف ریاست تعمییرات وزارت معارف
  • لایحه امتحان مکاتب ابتدائی
  • لایحه وظایف ریاست عمومی تعلیمات اسلامی و مدیریت های مرکزی
  • لایحه وظایف ریاست روابط بین المللی و انجو های وزارت معالف
  • لایحه تولید و فروش تولیدات مکاتب و موسسات تعلمات حرفوی و مسلکی
  • لایحه وظایف کارمندان ریاست رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی
  • لایحه وظایف معلمان مستحضر لابراتوار های مکاتب وموسسات تعلیمی
  • لایحه وظایف ریاست امور صحی
  • لایحه وظایف ریاست امور تربیتی
  • لایحه وظایف ریاست تألیف و ترجمه
  • لایحه امتحن مکاتب ابتدائی
  • لایحه تفتیش مرکز وزارت معارف
  • لایحه فعالیت کورس های قصیرالمدت فنی وحرفوی ریاست عمومی تعلیمات تخنیکی ومسلکی
  • لایحه ظایف انجمن خارندوی افغانستان
  • لایحه وظایف ریاست تعمییرات وزارت معارف
  • لایحه وظایف ریاست عمومی موسسات عالی تربیه معلم
  • لایحه وظایف ریاست نشرات
  • لایحه وظایف ریاست دفتر
  • لایحه وظایف ریاست اداری و مالی
  • لایحه لباس معلمین و شاگردان معارف
  • لایحه مکلفیت درسی استادان
  • لوایح مکاتب ابتدائی برج حوت سال 1381
  • لايحه كتابخانه وكتابداران
  • لایحه تشکیل دیپارتمنت ها مکاتب ثانوی
  • لایحه استخدام استادان ، معلمان و کارمندان وزارت معارف
 • طرز العمل ها
  • طرزالعمل کاروفعالیت دافغانستان حارندوی تولنه
  • طرزالعمل تطبيق مقررۀ مؤسسات تعليمی خصوصي
  • طرزالعمل تاسیس وارتقای مکاتب معارف ا فغانستان
 • تاسيسات و ارتقاى مكاتب