طبع مجله عرفان ماهوار و نشریه 15 روزه معارف ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات

Publish Date: Apr 18, 2018

Closing Date: Apr 29, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وچاپ تعداد ) 60000 (جلد مجله
عرفان وبه تعداد ) 120000 (تیراژ نشریه معارف ضرورت ریاست محترم آگاهی وروابط عامه، وزارت معارف، کابل افغانستان
اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت
09:45 قبل از ظهر روز یک شنبه تاریخ 09 / 02 / 1397 به آدرس ذیل ارایه نمایند.
آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد . تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 100,000 یک صد
هزار بوده و جلسه آفرگشایی بروز 09 / 02 / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد .
آدرس های مندرجهء فوق:
وزارت معارف، منزل سوم، ریاست تهیه و تدارکات،
محمد جان خان وات، ده افغانان
کابل، افغانستان